Imvugo y’urwango n’iterabwoba yakoreshejwe mu itegurwa rya jenoside

Standard

Na: Tom Ndahiro

Buri mwaka twibuka jenoside yakorewe abatutsi. Iyo jenoside yakorewe abatutsi, n’ubwo dutangira kuyibuka ku itariki ya 7 Mata ya buri mwaka, si uko iyo jenoside ari bwo yatangiye ahubwo ni uko ari bwo hatangiye icyiciro cyayo cy’indunduro.

Udutsiko tw’abajenosideri n’ababashyigikiye baba i Burayi n’ahandi umunsi wabo wo kwibuka bawugize  itariki ya 6 Mata kubera ko ari bwo Juvenal Habyarimana n’abo bari kumwe bapfuye bahanuwe mu ndege.

Uwo Habyarimana, n’ubwo yari perezida bigaragara ko hari abajenosideri bo mu rwego rwo hejuru bamukoresheje gutegura jenoside igihe kigeze ahindurwa imbarutso yo gutangiza indunduro ya jenoside navuze.

Icyo cyiciro cy’indunduro yo kurimbura abatutsi cyagezweho hashize igihe kirekire hategurwa umugambi wo kuzabigeraho, harimo propaganda (ubukangurambaga) n’amageragezwa y’ubwicanyi bwo gutsemba abantu.

Kimwe mubyo bakoresheje kandi cyane, ni ugutegura abantu kuzitabira umugambi wo gutsemba abatutsi hakoreshejwe uburyo bwo kumvisha abahutu ko bagomba kwica abatutsi ari ukwitabara kuko batabikoze ari bo bazatsembwa. Ni urwango rwigishwaga hakoreshejwe iterabwoba.

Amashyaka ya politiki y’icyo gihe, kimwe mubyo bakoreshaga gucengeza amatwara yabo ni icyo bitaga amatangazo. Rimwe na rimwe ayo matangazo yabaga asinywe n’abantu bazwi ubundi agasinywa n’abantu udashobora gushaka ngo ubabone.

Amwe mu mashyaka yariho icyo gihe ni Coalition pour la Defence de la Republique (CDR). Iryo rikaba ryari ryarashinzwe ngo ryihutishe umugambi wa jenoside byatumye rinitwa Impuzamugambi.

Itangazo rya CDR ryo ku wa 6 Mata1993 ryitiriwe “Mbwirabumva” ngo wo muri Komini Tare-Kigali Ngali. Interuro y’itangazo yiswe ngo “Gahutu tabara vuba u Rwanda rutaraba umuyonga! Ni interuro ikura abantu umutima.

Uwaryanditse yari afite umugambi wo kwereka abahutu ko ari ba nyiramukubitwa (victims). Akoresha amagambo“gahutu wagowe”, “gahutu warushye” ko ibye byarangiye ko “Inyenzi” zamaze gutegura ibitero bya karahabutaka kandi imbere mu gihugu naho ibyitso bikaba byaramaze kuba byinshi ku buryo niba abahutu bose badahagurutse ngo bitabare barimbuka.

Muri iri tangazo riri ku rupapuro rumwe amagambo “Niko se gahutu wagowe” agarukamo inshuro 5 zose naho “Gahutu rero” rikagaruka izindi 4 rigasozereza kuri “bahutu mwese”.

Ikindi kigaragara ni uko itariki ryashyiriweho umukono ku wa (6 Mata) umwaka ukurikiyeho ni ho jenoside y’indunduro yatangiye. Kimwe n’izindi propaganda za jenoside zakorwaga no muri iri tangazo CDR yashishikarije abahutu bose kwica bababwira ko ari ukwitabara kuko abatutsi biteguye kubamara, ko imbunda zihari, ko imyobo bazabashyiramo bamaze kuyicukura, babumvisha ko bagomba kugira vuba kugirango babatange

Urugero ni aho bagira bati: “[…] Niko se gahutu wagowe, wari uzi se ko hari ibindi itero bya KARAHABUTAKA Inyenzi zitegura muri iyi minsi bigamije kurimbura abahutu bo mu turere tutaberamo imirwano no kwigarurira u Rwanda burundu? Ababikuririkiranira hafi ni abaturiye imipaka y’u Rwanda n’ibihugu duhana imbibi batahuye ko ibyo bitero bizaza biturutse muri Uganda no mu Burundi. […]Niko se gahutu wagowe koko, ibi bintu ntibikwereka ko u Rwanda rwawe rukiri kure y’amahoro? Niko se gahutu wagowe, umuti w’ayo mahano waba warawutekereje? ”

Umwanditsi yigira umujyanama ndetse w’umunampuwe n’urukundo kubo abwira!

Kubaza niba baratekereje igisubizo ku kibazo gikomeye bwari uburyo bwo kubakangura kugira ngo badasigara inyuma.

Abacengezamatwara b’ubutegetsi bari barabikoze mbere. Muri bo ni Dr. Leon Mugesera nkuko bigaragazwa n’ijambo yavugiye ku Kabaya ku itariki ya 22 Ugushyingo 1992.

Muri iryo jambo Mugesera yakoreshaga imvugo yiganywe n’iryo tangazo rya CDR, yabwiye abamwumvaga muri mitingi ko ijambo ashaka ko batahana ari “ukutavogerwa”.

Mu ijambo rye ryo ku Kabaya hari aho Mugesera asobanura kutavogerwa ariko agusha ku mugambi wo gutsemba ubwoko: “Kutavogerwa rero murabizi mwa babyeyi mwe, murabizi, muzi y’uko hari inyenzi ziri mu gihugu, zafashe abana bazo, zibohereza ku rugamba kujya gufatanya n’inkotanyi. Ibyo ni ibintu mwiyumvira, muzi.”

Iyo umuntu abwira abantu ko ibyo ababwira nabo babizi, ni uko hari icyo aba abizi ho. Ni ukuba yarabibabwiye mbere, cyangwa se azi ko hari uwabibabwiye.

Mugesera yakomeje agira ati: “None rero mbabwire, biranditse mu mategeko ngo, mu gitabo cy’amategeko ahana ngo “Azahanishwa urupfu, umuntu wese uzafata abasirikare ashatse mu giturage hose ashaka ba bana, abaha ingabo z’amahanga zitera Repubulika, biranditse. Kuki abo babyeyi bohereje abana batabafata ngo babatsembe, kuki badafata abo babajyana n’abo bose ngo babatsembe?” Ubu mutegereje ko bazaza kudutsemba koko?!”

Nta mategeko yanditse wabona avuga nk’ibyo Mugesera yavugaga, ahubwo ijambo rye niryo ryari itegeko ritanditse, ari naryo ryakoreshejwe hacurwa hakanashyirwa mu bikorwa umugambi wa jenoside.

Ntarekeraho ahubwo akomeza atanga amategeko n’amabwiriza yo gukora jenoside agira ati: “Mu gifaransa biravugwa ngo ‘la justice est rendue au nom du people’. Igihe rero ubucamanza butagikorera rubanda nk’uko byanditse mu itegeko – nshinga ryacu twishyiriyeho, icyo gihe ni ukuvuga ko twebwe abaturage bwagombye gukorera tugomba kwikorera, izo ngegera tukazitsemba ! Ibi mbibabwiye mu manyakuri nk’uko byanditse mu ivanjiri, igihe muzemera ko inzoka iza kubarya, mukayireka ikabagumamo, ni mwebwe muzashira.”

Igihe abibutsa ababwira ko “la justice est rendue au nom du people” bivuga ko “Ubutabera bukorwa mu izina ry’abaturage” jenoside kuri we bwari ubutabera buteganywa n’amategeko!

Muri iryo jambo yasabye abarwanashyaka ba MRND kugira “ubufatanye” by’umwihariko bagatanga inkunga y’amafaranga.  Ati: “Uri ku kigega cy’amafaranga, nk’uko bayakoresha, nawe nayazane, tuyakoreshe! Uyafite ku giti cye, ni uko MRND yayamuhaye imufasha, imushyigikira nawe akirwanaho kuko ari umugabo, kuko nawe bateze kumukata ijosi, nayazane tubakate amajosi!”

Ijambo Mugesera yavuze ryari risobanutse bihagije kubera uburyo yashimangiraga ingingo yari yateganije kubwira abari muri mitingi. Asoza agira ati: “Maze rero kugira ngo nsoze, ndagira ngo mbibutse ibintu maze kubabwira bikomeye: Icy’imena, ni ukutavogerwa… Ntimugatinye ! Mumenye ko uwo mutarakata ijosi, ariwe uzaribakata”

Ibyo Leon Mugesera Leon yavugiye ku Kabaya, nabikuye mu kinyamakuru ISIBO No 77 cyo kuwa 22-29 Ugushyingo 1993 nkuko baryandukuye (pg. 7-9) munsi y’inkuru ifite umutwe “GUCYURA ABATUTSI NI UKUBANYUZA MURI NYABARONGO- MUGESERA LEON, MEETING KU KABAYA”

Umunyamakuru atangira avuga ko abantu bumvise ibyo Mugesera yavuze bamwise umusazi ndetse ngo bakamusabira kujya mu “bitaro by’i Ndera”. Iby’ubusazi ntiyabitinzeho kuko ntibyari nabyo avuga ko ahubwo Mugesera yigishaga abanyarwanda “gutemana”. Anavuga kandi ko Mugesera “yavuze ikiba ku mutima wa MUVOMA …yigisha kwica” (pg.6)

Iryavuzwe na CDR mu itangazo bashimangira kwerura kwa Leon Mugesera, byatangiye gushyirwa mu bikorwa ku buryo burenze kwemera ku itariki ya 7 Mata 1994, itariki izahora yibukwa mu mateka y’isi.

Abahakana  n’abapfobya jenoside bazakomeza kubaho babeshya ko jenoside itateguwe. Ariko, ukuri kuvuzwe cyangwa kwanditswe n’amateka atagoretse nizo ntwaro yo kubarwanya kandi zirahari.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s