Ibaruwa ifunguye igenewe Dr. Frank Habineza Perezida wa Democratic Green Party of Rwanda

Standard

Na: Tom Ndahiro

Bwana Frank Habineza,

Ejo  ku wa 11 Ukuboza 2014, ku gicamunsi,  umunyamakuru wa RFI (radiyo mpuzamahanga y’ubufaransa )  mu ishami ryayo ry’igiswayire, yarampamagaye ngo ngire icyo mubwirwa kubyo  mwaregeye urukiko rw’ikirenga. Muby’ukuri sinari narigeze mbikurikira ngo mbicengere. Namusabye igihe cy’isaha ngo nsome ibyo ari byo mbere y’uko tugirana ikiganiro. Yarankundiye, tuza kuvugana maze kugira ibyo nsoma nkanasesengura. Nyuma y’aho ariko narakomeje kuko nabonye ko mwareze, ariko mukanasohora itangazo rivuga ko mwaregeye urukiko, rukavuga ko rwabonye ikirego. Ibyo mbandikiye mbishingira kuri iryo tangazo ryanyu ryanteye kudaceceka.

Itangazo nyirabayazana

Bwana Habineza,

Ku wa 8 Ukuboza 2014, Ishyaka muyobora The Democratic Green Party of Rwanda (DGPR) ryatanze ikirego mu Rukiko rw’Ikirenga baregera icyo mwise “non-respect of French language” (kutubahwa kw’ururimi rw’Igifaransa) ngo nkuko biteganywa n’itegeko nshinga ry’u Rwanda mu ngingo yaryo ya 5.

Muri iryo tangazo ry’ishyaka ryanyu, kandi mwasinye, mwibutsa ko iyo ngingo ivuga ko “Indimi zikoreshwa mu butegetsi” ari Ikinyarwanda, Igifaransa n’Icyongereza”. Mutanga n’ingero z’ibigo bimwe bya leta bitubahiriza iryo hame, ngo bikaba bikoresha Icyongereza gusa ngo ubundi bagashyiramo Ikinyarwanda.

Munavuga ko ibyo bigo mutanga nk’ingero byirengangiza/je nkana Igifaransa kandi abanyarwanda benshi/nyamwinshi bakoresha ururimi rw’igifaransa (deliberately left out French, yet, majority of Rwandans use French Language).

Uko kwirengiza igifaransa muvuga kandi ko bibangamiye inzira y’Ubumwe n’Ubwiyunge mu gihugu kuko ngo bisiga benshi mu gahinda/batishimye (unhappy).

Munabibonamo ivangura ngo kuko hari benshi badashobora kubona bihagije uburenganzira k’Ubutabera nkuko biteganywa n’ingingo ya 16 y’itegeko nshinga ivuga ngo: “Abantu bose barangana imbere y’amategeko. Itegeko ribarengera ku buryo bumwe nta vangura iryo ari ryo ryose.”

Muri iryo tangazo musoza mugaragaza ko musaba Urukiko rw’Ikirenga kuzafata icyemezo kirengera Itegeko-Nshinga ry’u Rwanda (a decision which will protect the Rwandan Constitution).

Ibyo nibyo by’ingenzi nakuye muri iryo tangazo riri ku rubuga rwa Internet rw’ishyaka ryanyu.

 

Icyo twemeranya

Bwana Habineza,

Reka mbanze nemeranye nawe ko igice cy’ingingo y’iri Tegeko-nshinga muvuga kubyerekeye indimi zikoreshwa mu butegetsi, ariko kimeze. Ni nayo mpamvu n’amategeko yose mu Rwanda rw’ubu, aba ari muri izo  ndimi uko ari eshatu.

Bishobotse kuba mu zindi nyandiko zose z’ubutegetsi byaba byiza. Ariko bitanashobotse, kuba biri mu mategeko n’amabwiriza yose ni byiza kuba byafasha abantu mu kubona uburenganzira ku ubutabera.

Niba hari amategeko n’amabwiriza mwaba muzi abuza abantu uburenganzira bwabo ni ukubarenganura. Nk’umunyapolitiki uzabishimirwe ubaye uvugiye abarenganye

Ibi sinshaka kubitindaho cyane kubera ko urukiko waruhaye ikirego akaba arirwo rufite inshingano yo kuzareba niba hari abo wita benshi barengana bakabuzwa uburenganzira k’Ubutabera.

Ihame mwibutsa ryo kureshya imbere y’amategeko ni imwe mu nkingi z’Uburenganzira bwa Muntu. Kureshya kw’abantu imbere y’amategeko bikaba ari bimwe mu bigize Uburenganzira bwa Muntu ndakumirwa/ ntayegayezwa.

Nibyo byitwa non-derogable rights nkuko biteganyijwe mu Amasezerano mpuzamahanga mu by’Imbonezamubano na Politiki mu ngingo ya 4 y’ayo masezerano ariko bigasobanurwa mu ngingo za 6, 7, 8 (1) na (2), 11, 15, 16 na 18).

Abateguye bakanakora jenoside mu Rwanda izo ngingo n’izindi zireba uburenganzira butari ndakumirwa basaga n’abatazizi. Mubyo muvuga ni hehe habaye ivangura rikabije? Ubwo Urukiko rw’Ikirenga nirwo ruzadusubiza niba utanshubije.

Kwubahirizwa kw’ingingo wavuze ni nacyo cyatumye mushinga ishyaka, mukariha izina ry’icyongereza kandi bikemerwa nta mananiza.

Na njye ngerageza kwiga igifaransa nkuze ngo kimfashe mu kazi ko gushakashaka. Uwambuza kucyiga twaserera.

 

Mbasabye nkunsubiza

Bwana Habineza,

Hari ibyo mwanenze byumvikana ariko byatumye nibaza byinshi nkaba ngiye kubabaza bike:

  1. Ese mwaba muba mu Rwanda?

Icyo mbabarije iki kibazo, ni ibintu mwanditse, ndetse mushobora kuba mwaranashyize mu kirego. Siniyumvisha ko umuntu w’umunyarwanda uba mu Rwanda yavuga ko abanyarwanda nyamwinshi ari abavuga igifaransa. Ari ibyo, haba harabaye kwibeshya mu myandikire y’ Itegeko-nshinga mu ngingo iteganya iby’indimi zikoreshwa mu Rwanda. Igika cya mbere cy’ingingo ya 5 kivuga ngo “Ururimi rw’ Igihugu ni Ikinyarwanda.”

Igika cya mbere cy’Ingingo ya 6 y’iryo Tegeko-nshinga ikavuga ngo “Ibiranga Igihugu cy’u Rwanda ni ibendera, intego, ikirango cya Repubulika n’indirimbo y’Igihugu.” Ari amagambo ari mu ndirimbo y’igihugu, ari n’ari muri ibyo birango yose ni Ikinyarwanda. Ibi byose n’ikikubwira nyamwinshi iyo ari iyo. Ni ivuga ikinyarwanda.

Iyo nyamwinshi y’igifaransa, wayisanga mu bufaransa wenda n’ibihugu nka DR Congo na Senegal muri Afrika. Nanakubwira jye nibuka ko mu ibarura ryabaye mu 2002, byagaragaje ko abakoresha ururimi rw’ikinyarwanda barenze 93%. Niba nibeshya muzambwira ntawumenya byose.

Ubu se mwaba munasaba ko indirimbo y’igihugu yajya iririmbwa mu Gifaransa cyangwa Icyongereza ngo habeho uburinganire muby’indimi zikoreshwa mu butegetsi? Nizere ko mwaba mwarabitekereje neza nabyo mukarenganura abo bantu muvuga ko bishwe n’agahinda ko kuririmba mu Kinyarwanda ari abanyarwanda.

  1. Mwanenga mute abandi mutihereyeho?

Nsoma itangazo mwanditse munenga icyo mwise kwirengangiza Igifaransa nkana, nibajije impamvu itangazo mwaryanditse mu cyongereza sinabona igisubizo. Harya mwabikoreye iki? Ko iryo tangazo, kimwe n’andi menshi mwagiye mukora, kuki mutarisemuye mu zindi ndimi ebyiri, by’umwihariko rigashyirwa mu gifaransa kugirango n’abo mwita ko murenganura bumve ko mubazirikana?

Nagiye ku rubuga rwanyu ngo ndebe ko mwubahiriza uburinganire bw’indimi mu Rwanda. Ibyo nabonye nibajije impamvu mwatanze ikirego murega abandi, mutarabanje kwiheraho mukikosora nk’umunyapolitiki. Nasanze ari agahahomamunwa.

Mufite urubuga rwa Internet http://www.rwandagreendemocrats.org ruriho inyandiko zanyu nyinshi. Byabaye ngombwa ko ndusura nkareba iyubahirizwa ry’ubwo buringanire. Ibyo nahabonye byatumye nibaza impamvu mwatanze ikirego ndayibura.

Kubera ko inyandiko ziri kuri urwo rubuga ari nyinshi nafashe samples/échantillons (nubahirije uburinganire) ebyiri zifite uburebure hafi bw’umwaka.

Nabanjeguhera ku wa 8 Ukuboza, 2014 nsubira inyuma kugeza 28 Ugushyingo 2013. Ni igihe kirenga umwaka gato. Muri icyo gihe inyandiko zasohotse kuri urwo rubuga ni 30. Muri izo iz’Icyongereza ni 24 = 80%; izo mu Kinyarwanda ni 4 = 13.3% izo mu Gifaransa zikaba 2 gusa = 6.7%.

Ahandi narebye ni hagati yo ku wa 22 Gicurasi 2011 kugeza 7 Gicurasi 2010. Nabyo ni umwaka urenga wari ufite inyandiko zitubutse. Muri icyo gihe ku rubuga rwanyu hari inyandiko 71. Muri izo, iz’Igifaransa ni 2 = 2.8%; Ikinyarwanda ni 9 = 12.7% naho Icyongereza kikagira 60 = 84.5%.

Abo ushaka guha amasomo, imbaraga (moral authority) uzikura he?  Uburinganire no kurwanya ivangura mu ndimi wabikuye he?

Ukorera nde?

Maze gusoma ibiri ku rubuga rwanyu nkabona ko inyandiko zanyu nyinshi ziri mu mu cyongereza harimo n’ebyiri ziburanira igifaransa  (Uretse iyi y’ejo bundi hari indi yo kuwa 24 Werurwe 2014 wandikiye Banki nkuru y’igihugu, nayo ari mu cyongereza– DGPR Calls Upon the National Bank of Rwanda to Consider French while printing New Bank Notes)

Ukorera politiki mu Rwanda unanayikorera abanyarwanda byaba ari mu nyugu zawe kwandika mu rurimi bumva. Niba ibyo wandika ubyandikira abanyarwanda, ukaba uvuga ko nyamwinshi bavuga bakumva Igifaransa, Icyongereza ucyandikira iki? Ucyandikira nde?

Ko waregeye iby’inote nturegere iby’ibirango by’igihugu n’amazina y’abantu n’ahantu? Ubwiyunge uvuga buterwa n’indimi ni kuki utaba intangarugero?

Ku wa 10 Werurwe 2014 ishyaka muyobora ryashyize ahagaragara itangazo rigenewe abanyamakuru kubyo mutekereza kuli gahunda ya NDI UMUNYARWANDA. Iryo tangazo riri mu cyongereza (Press Statement: DGPR’s stand on Ndi Umunyarwanda and National Political Parties Forum) no mu Kinyarwanda (Itangazo Rigenewe Abanyamakuru: Kuri Gahunda ya Ndi Umunyarwanda na Forum y’Amashyaka).

Iryo tangazo kri NDI UMUNYARWADA ntimwigeze murishyira mu rurimi rw’ Igifaransa kandi muvuga ko kivugwa na nyamwinshi. Mwabikoreye iki? Haba hari uwababujije kurisemura muri urwo rurimi? Ko mubibonamo ivangura ni iki cyatumye muhinduka mukagira indimi ebyiri?

Nsoza

Ngarutse ku kibazo cy’Ubumwe n’ubwiyunge by’abanyarwanda, Bwana Perezida wa DGPR, sindumva ko hari icyo byabatwaye kwita izina ishyaka ryanyu mutyo. Uwababwiye ko abanyarwanda bapfuye ururimi ni nde?

Muvuga ko hari abanyarwanda benshi batishimye kubera Igifaransa, ni bangahe? Baba, he wababaze ute? Kuki utigeze ubizirikana ngo utabaze hakiri kare? Ese koko ikibazo ni ku noti ya 500 gusa cyangwa hari ikindi kitavugwa?

Icyo mbibarije, ni uko ntarumva ubabazwa ni uko hari igifaransa kibuze ku noti n’irangamuntu. Ikinyarwanda nibagikura kuri izo nyandiko, uzampamagare duhagurukane. Ariko kugeza ubu nta gihari.

Ari Ikinyarwanda, Igifaransa n’Icyongereza ni uruhe rwaryanishije abanyarwanda rugatuma bamwe batekereza kandi bakanakora itsembabwoko? Sinshatse gukomeza kubaza byinshi muri uru rwandiko rwa mbere kuko nshobora kuzababaza n’ibindi mu gihe muzaba mwanshubije. Nimureke guca igikuba muzamura ikibazo kitanahari. Ngo abanyarwanda barapfa Igifaransa? Koko??!!

Ndabashimiye mu gihe ngitegereje igisubizo cyanyu.

N.B Mbibanyujijeho nkanabinyuza kuli Blog yanjye na Facebook. Hari n’abandi banyamakuru nyigejejeho kuko ni ikibazo kireba twese, cyane cyane Abanyarwanda

 

Advertisements

One thought on “Ibaruwa ifunguye igenewe Dr. Frank Habineza Perezida wa Democratic Green Party of Rwanda

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s